Select your country

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné platobné a dodacie podmienky 2010 ULBRICH Slovensko s.r.o:

Preambula

Každý zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito všeobecnými platobnými a dodacími podmienkami, ktoré sú záväzné tak pre kupujúceho ako aj pre predávajúceho, pokiaľ kúpna mluva neurčuje inak:

I. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, v ktorej dostatočne určitým spôsobom navrhuje kupujúci predávajúcemu uzavretie zmluvy s obsahom v nej uvedeným, a to v zmysle platobných a dodacích podmienok predávajúceho, ktoré sú mu všeobecne známe. Objednávka kupujúceho môže byť uskutočnená formou písomnou alebo ústnou. V prípade odvolania alebo podstatnej zmeny objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá mu odvolaním vznikla a uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty tovaru, ktorý mal byť dodaný v zmysle objednávky.

2. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku kupujúceho, a to ústne alebo písomne, podľa vlastného uváženia a vzhľadom na daný prípad, pričom podľa možnosti predávajúceho má byť objednávkapotvrdená predovšetkým písomne. Potvrdením objednávky je zmluva uzatvorená v znení akceptu. Písomná forma je zachovaná, ak je urobená okrem iného faxom, telegraficky alebo inými elektronickými prostriedkami.

3. V prípade, že objednávka bude kupujúcim uskutočnená ústne, je predávajúci oprávnený potvrdiť objednávku písomne, a to v nasledujúcom znení: "Týmto potvrdzujem prijatie Vašej ústnej objednávky v zmysle Vašich požiadaviek takto:"

4. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku kupujúceho aj zmluvou. Ak kupujúci nepotvrdí zmluvu ani ju nebude rozporovať do 15 dní odo dňa jej odoslania predávajúcim, zmluva sa stáva účinnou pre obe zmluvné strany.

5. Objednávka môže byť zo strany kupujúceho do dodania tovaru zmenená, pričom účinky zmeny nastávajú až jej akceptáciou zo strany predávajúceho. V prípade zmeny je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu zmenou objednávky vznikla a zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty tovaru, ktorý mal byť dodaný v zmysle pôvodnej objednávky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo u všetkých objednaných výrobkov uskutočňovať zmeny sledujúce zlepšenie ich úžitkových vlastností, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho v prípade, ak zmeny nie sú podstatné.

7. Zmluva zaniká splnením záväzku. Zmluvu možno zrušiť len dohodou predávajúceho a kupujúceho. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch, pokiaľ tak stanovujú tieto všeobecné platobné a dodacie podmienky, kúpna zmluva alebo príslušné právne predpisy.

II. Cena a platobné podmienky
1. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z. č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena je stanovená netto a bude k nej účtovaná daň z pridanej hodnoty podľa predpisov platných v čase ystavenia účtovného dokladu.

2. V prípade, že je zmluva uzavretá v cudzej mene (CM) a po uzavretí zmluvy príde k zmene kurzového pomeru EUR voči CM o viac ako 3% v neprospech EUR podľa kurzového lístka NBS, je predávajúci oprávnený úmerne zvýšiť dohodnutú cenu, a to v prepočte v aktuálnom kurze v deň vystavenia účtovného dokladu. Zároveň je predávajúci oprávnený jednostranne zvýšiť cenu, ak príde k zvýšeniu nákladov bez viny predávajúceho v dôsledku zmeny právnych predpisov týkajúcich sa predovšetkým zmeny poplatkov za udeľovanie licencií, certifikátov, k zmene dovoznej prirážky a pod.

3. Podkladom pre úhradu objednaného tovaru je účtovný doklad vystavený predávajúcim v zmysle uzavretej zmluvy. V prípade čiastočného plnenia v zmysle zmluvy má právo predávajúci vystaviť účtovný doklad za dodaný tovar. Účtovný doklad predávajúci zašle objednávateľovi samostatne poštou alebo mu ho doručí osobne.

4. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s uhradením ceny za dodaný tovar, je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu z nezaplatenej sumy zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je tovar odovzdaný. Pred odovzdaním nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru okamihom, keď ho predávajúci odovzdá na prepravu prepravcovi prvému v poradí. Kupujúci sa týmto zaväzuje, že do úplného uhradenia ceny za dodaný tovar nebude s dodaným tovarom nakladať.

6. Kupujúci je povinný uhradiť riadne a v celom rozsahu cenu za dodaný tovar.

7. V prípade, že predávajúci je povinný v zmysle zmluvy tovar odoslať, náklady na dopravu znáša kupujúci.

8. Ak je kupujúci v omeškaní s uhradením zálohy za dodanie tovaru o viac ako 1 mesiac ako aj v prípade, že na kupujúceho bol podaný na súde návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na zamietnutie konkurzu pre nedostatok majetku kupujúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a kupujúci je povinný mu nahradiť vzniknuté náklady takto: Ak je predmetom zmluvy dodávka agregátov, valcov, blokov alebo iných neštandardných výrobkov vyrábaných na konkrétnu zákazku odberateľa, za vzniknuté náklady predávajúceho sa považuje 40% dohodnutej ceny. V ostatných prípadoch sa za vzniknuté náklady predávajúceho považuje 20% z dohodnutej ceny.

III. Dodanie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, akosti a vyhotovení v súlade so zmluvou. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutúcenu.

2. Predávajúci je povinný odovzdať tovar spravidla v jeho sídle alebo na mieste ním určenom. V inom mieste je povinný odovzdať tovar len vtedy, ak bolo vopred výslovne dohodnuté. Ak je predávajúci povinný tovar odoslať, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prepravcovi prvému v poradí, a to v zmysle pravidiel INCOTERMS.

3. Predávajúci je povinný dodať tovar v deň, ktorý je v zmluve určený alebo kedykoľvek počas lehoty, ktorá je určená v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné, lehota na dodanie začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Ak však kupujúci má pred dodaním tovaru splniť určité povinnosti, ktoré mu vyplývajú so zmluvy / napr. predložiť technické náčrty, zaplatiť zálohu a podobne /, predávajúci nie je povinný dodať tovar pred splnením týchto povinností kupujúcim. Dodacia lehota sa o dobu omeškania predlžuje. V prípade, že v objednávke bude stanovený termín dodania "ihneď", rozumie sa pod týmto pojmom najbližší možný termín, v ktorom je predávajúci schopný riadne dodať tovar, a to na základe určenia predávajúcim

4. Predávajúci je oprávnený predĺžiť termín plnenia v prípade, ak predĺženiu tohto termínu prišlo vplyvom vis major, pričom v tomto prípade nemá kupujúci nárok na náhradu škody.

5. Predávajúci je oprávnený dodať tovar kupujúcemu pred dohodnutou lehotou alebo termínom a kupujúci je povinný ho prevziať a to aj čiastkovo.

6. Ak predávajúci dodá včas iba časť tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, je oprávnený dodať zostávajúci tovar v náhradnom termíne, pričom kupujúci je oprávnený odmietnuť takéto plnenie len vtedy, ak si to výslovne dohodol v zmluve. V prípade, ak redávajúci nedodá včas tovar ani v náhradnom termíne, je kupujúci oprávnený od neho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru denne.Ak má byť tovar dodaný na základe požiadavky kupujúceho na dobierku, je to osobitný spôsob dodania a k cene bude účtovaná predávajúcim manipulačná prirážka vo výške 2% z celkovej ceny dodávaného tovaru, najmenej však 10,-EUR.

IV. Balenie tovaru
1. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, pričom balné neúčtuje predávajúci kupujúcemu k zmluvne dohodnutej cene . V prípade, že tovar je balený špeciálne na základe požiadavky kupujúceho, bude účtované balné samostatne a bude predstavovať samostatnú položku vo vystavenej faktúre za dodanie tovaru. Obal je spravidlanevratný, ak zmluva neurčuje inak.

V. Vady tovaru, nároky z vád tovaru, a podstatné porušenie zmluvy
1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar skontrolovať či zodpovedá podmienkam zmluvy a v prípade zjavných vád ich reklamovať u predávajúceho do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný vykonať kontrolu dodaného tovaru až, keď tovar bude doručený do miesta určenia v zmysle zmluvy a v prípade zjavných vádich reklamovať u predávajúceho do 15 dní odo dňa doručenia do miesta určenia. Právo na uznanie nároku pri zjavných vadách zaniká po uplynutí 15 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a v prípade dodania tovaru prostredníctvom dopravcu po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia do miesta určenia v zmysle zmluvy.

2. Predávajúci zodpovedá za skryté vady dodaného tovaru po dobu 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. V prípade, že predávajúci je povinný odoslať tovar, začína plynúť táto doba odo dňa dodania tovaru do miesta určenia. Doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu skryté vady do 15 dní potom, keď ich zistil alebo boli zistiteľné.

4. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Zároveň predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli nevhodným skladovaním, alebo montážou, alebo užívaním. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva nepodstatným spôsobom, predávajúci vykoná nápravu buď dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránením ostatných vád tovaru alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

5. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený požadovať:
a/ odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie právnych vád
b/ odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
c/ požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d/ odstúpiť od zmluvy

6. Predávajúci je povinný zistené vady dodaného tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady, pokiaľ za ne predávajúci zodpovedá a nevznikli porušením povinností kupujúceho.

7. Pod podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho sa rozumie omeškanie s dodaním tovaru o viac ako 3 mesiace.

8. Za škody zavinené dodávkou vadného tovaru zodpovedá predávajúci podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zodpovednosť predávajúceho za akékoľvek prípadné, alebo následné, alebo súvisiace škody je vylúčená.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ z kúpnej zmluvy o a z týchto podmienok nevyplýva niečo iné, riadi sa obchodný vzťah medzi zmluvnými stranami v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Všeobecné dodacie a platobné podmienky sú vypracované v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Kupujúci a predávajúci uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrili súhlas, že majetkové spory vzniknuté v súvislosti s uzavretou kúpnou zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú rozhodované podľa platného práva SR rozhodcom vybraným zo zoznamu rozhodcov vedeného pri Asociácii leasingových spoločností SR. V rozhodcovskom konaní bude postupované podľa procesných zásad rozhodcovského konania vypracovaných Asociáciou leasingových spoločností SR, nakoľko sú výnimočne detailne prepracované. Zároveň Asociácia leasingových spoločností SR má dostatočnú prax v rozhodcovskom konaní, pričom spory sú vedené promptne, bez akýchkoľvek obštrukcií.

3. Rozhodcom bude rozhodca, ktorý je ku dňu podpísania kúpnej zmluvy ,alebo zmluvy o dielo, zapísaný v zozname rozhodcov, a ktorého vo veci rozhodnutia sporu osloví navrhovateľ. Svojim podpisom na zmluve o dielo odporca vyjadruje súhlas s takýmto výberom rozhodcu zo zoznamu rozhodcov.

4. Rozhodcovský nález bude pre strany záväzný a konečný a podrobia sa jeho výkonu ako aj výkonu jednotlivých uznesení a rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní.

5. Vydaním týchto Všeobecných platobných a dodacích podmienok 2010 strácajú platnosť všetky predchádzajúce znenia Všeobecných platobných a dodacích podmienok spoločnosti Ulbrich Slovensko s.r.o.

Bratislava, dňa ..30.10.2010
© Copyright 2024 Ulbrich Group
Úvodná stranaProduktyAktualityDownloadVideoPartneriO násMapa stránokVylúčenie zodpovednostiVšeobecné obchodné podmienkyCookiesISO CertifikátyQualitätspolitikVyhlásenie o ochrane údajov
Hore
https://www.ulbrich-sk.sk/,https://dir.ulbrich.si/,slv
Používame cookies, ktoré nám pomáhajú so štatistikami, aby bola vaša skúsenosť tu jedna z najlepších. Ak nie sú podľa vášho vkusu, môžete ich vypnúť. Ak však budete pokračovať v prehliadaní stránky bez zmeny nastavení, budeme chápať, že plne súhlasíte s používaním cookies.
Nastavenia súborov cookiePOKRAČOVAŤ V ZOBRAZENÍ STRÁNKY
NASTAVENIA COOKIE

Používame aj cookies, ktoré nám pomáhajú so štatistikami, aby bola vaša skúsenosť tu jedna z najlepších. Ale nebojte sa – sú domáce.
Viac o tom si môžete prečítať v Upozornení o súboroch cookie, a nižšie ich môžete vypnúť alebo zapnúť.
ULOŽIŤ NASTAVENIA